Αγροτικές ειδήσεις,νέα για γεωργία,κτηνοτροφία,τεχνολογίες,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Έως 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους e-δηλώσεις για αμπελοοινικά
Έως 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους e-δηλώσεις για αμπελοοινικά

Έως 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους e-δηλώσεις για αμπελοοινικά


Οι εν λόγω δηλώσεις, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός και η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Μ. Βορίδης και Φ. Αραμπατζή, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ψηφιακών εφαρμογών στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. το αργότερο το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. αντικαθιστώντας την παράγραφο 3 του άρθρου 5 που όριζε ότι: «Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ψηφιακών εφαρμογών στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. το αργότερο έως τις 10 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.».

Συγκεκριμένα η απόφαση, που αναρτήθηκε στις 10 Ιανουαρίου στη διάυγεια, ορίζει τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της αριθ. 2453/235850/20-09-2019 (Β΄ 3673) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα», αντικαθιστώντας την παράγραφο 3 του άρθρου 5 ως εξής:

«3.Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ψηφιακών εφαρμογών στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.»

Άρθρο 2

΄Εναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: