Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Έως 16 Δεκεμβρίου τα προσωρινά αποτελέσματα αναδιάρθρωσης αμπέλου | Winetrails
Έως 16 Δεκεμβρίου τα προσωρινά αποτελέσματα αναδιάρθρωσης αμπέλου | Winetrails

Έως 16 Δεκεμβρίου τα προσωρινά αποτελέσματα αναδιάρθρωσης αμπέλου | Winetrails


Μετά αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων η οποία θα έχει διάρκεια έως τις 30 Δεκεμβρίου με τα τελικά αποτελέσματα να βγαίνουν στη δημοσιότητα έως το τέλος του Ιανουαρίου, αναφέρει παράλληλα η σχετική ΥΑ.

Αναλυτικότερα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπ’άριθμ. 1059/128533/13-05-2022 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2418) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013, του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα – Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» ως κάτωθι :

1.1 Στο άρθρο 10 μετά την παράγραφο 3 προστίθεται νέα παράγραφος 3α ως εξής: «3α Προσωρινή κατάταξη δικαιούχων συμπληρωματικού προγράμματος

Σε περίπτωση αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων το Τμήμα Αμπέλου Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εισηγείται την προσωρινή κατάταξη δικαιούχων συμπληρωματικού προγράμματος κατανέμοντας τα κονδύλια που αναλογούν ανά παραγωγό και ανά τεμάχιο έως την 2η Δεκεμβρίου 2022 με βάση τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις περιόδου 2022-2023.

1.2. Στο άρθρο 10 μετά την παράγραφο 4 προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής: «4α Προενταξιακοί επιτόπιοι έλεγχοι συμπληρωματικού προγράμματος Επιτόπιοι προενταξιακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλα τα τεμάχια των υποβληθέντων αιτήσεων, της περιόδου 2022-2023 που δεν εντάχθηκαν στην με αριθ. 2972/286286 /28/09/2022 «Προσωρινή κατάταξη ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2022-2023» και ολοκληρώνονται ως και την 9 η Δεκεμβρίου 2022.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων προενταξιακών επιτόπιων ελέγχων (Υπόδειγμα 9) αναρτάται σε κάθε αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2022, ώστε οι διαφωνούντες με τα στοιχεία του να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων του, εντός 5 ημερών από την ανάρτηση, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την υποστήριξη της ένστασης. Η εξέταση των ενστάσεων ολοκληρώνεται έως την 28η Δεκεμβρίου 2022.

Οι ΔΑΟΚ προβαίνουν στην ενημέρωση του πίνακα αποτελεσμάτων προενταξιακών επιτόπιων ελέγχων (Υπόδειγμα 9) μετά την εξέταση τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων και τους υποβάλλουν ως και την 30η Δεκεμβρίου 2022, στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για την πραγματοποίηση διασταυρωτικού ελέγχου με το Αμπελουργικό Μητρώο.

Τα αποτελέσματα του διασταυρωτικού ελέγχου συμπληρώνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων προενταξιακών επιτόπιων ελέγχων (Υπόδειγμα 9) και διαβιβάζονται, από την ως άνω Διεύθυνση, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, έως τη 20η Ιανουαρίου 2023. Οι Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνουν στην επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του διασταυρωτικού ελέγχου, στη διόρθωση τυχόν διαφορών και στην εκ νέου υποβολή του Υποδείγματος 9 στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Για τις περιπτώσεις τροποποιήσεων, επανυποβάλλονται 5 ενημερωμένοι και οι αναλυτικοί πίνακες εν δυνάμει δικαιούχων παραγωγών (Υποδείγματα 5 και 8). Η υποβολή των παραπάνω υποδειγμάτων (9, και 5, 8 σε περίπτωση τροποποίησής τους) πραγματοποιείται έως και την 23η Ιανουαρίου 2023

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: