Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΚτΠ: Αναζητά σύμβουλο για σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού
«Θωρακίζεται» η ΚτΠ για να τρέξει κρίσιμα έργα

ΚτΠ: Αναζητά σύμβουλο για σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού


Σε … πυρετό προκηρύξεων σημαντικών έργων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η «Κοινωνία της  Πληροφορίας Μ.Α.Ε». Προκειμένου να υλοποιηθούν ομαλά και να μην παρατηρηθούν καθυστερήσεις στα έργα αυτά η ΚτΠ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη συμβούλου.

Αντικείμενο της σύμβασης όπως αναφέρεται στο κείμενοι της προκήρυξης είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υπό την ιδιότητα του Βασικού Βραχίονα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης  έργων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας.

Ο προϋπολογισμός του έργου – συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε €245.520  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 304.444,80€, Φ.Π.Α 24%: 58.924,80€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο. Η συνολική διάρκεια της ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία  υπογραφής.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

Στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών της, αλλά και στα πλαίσια  της δράσης της, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» έχει αναλάβει την εκτέλεση πολύπλοκών έργων και  επίκειται, δεδομένου του ταχύτατου ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας να  αναλάβει επιπλέον έργα του ιδίου βεληνεκούς και της ιδίας συνθετότητας με αυτά που ήδη εκτελεί.

Ενδεικτικά  αναφέρονται τα κάτωθι έργα, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει η ΚτΠ Μ.Α.Ε.:

 1. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
 2. Συστήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση
 3. Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης
 4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ)
 5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)
 6. «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης»
 7. «Δίκτυο ασφαλούς πρόσβασης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) στο δίκτυο ΥΝΑΝΠ και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.»
 8. «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου»
 9. «Υπηρεσίες Επέκτασης αρχιτεκτονικής κόμβου υπηρεσιών govHUB και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»
 10. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων – ΟΠΣΥΕΔ»
 11. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης των Ελληνικών Μουσείων»
 12. «Ανάπτυξη Ψηφιακών υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού»
 13. «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)»
 14. «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)»
 15. «Υποστήριξη προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (N.4624/2019)»

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην προκήρυξη, προκειμένου η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις  των υπό εκτέλεση έργων έχει ανάγκη από εξειδικεύμένα στελέχη στη διαχείριση έργων, τα οποία θα διατεθούν καταρχήν στο Υπουργείο Ψηφιακής  Διακυβέρνησης, όπου θα είναι ο κύριος τόπος παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών και το οποίο σε  συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες των υπό εκτέλεση έργων, να διατεθούν  οπουδήποτε κριθεί αναγκαίο

Αντικείμενο της σύμβασης 

Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. Οι υπηρεσίες τις οποίες καλείται να παράσχει ο υποψήφιος Ανάδοχος, αφορούν κατ’ ελάχιστο στα ακόλουθα:

 • Παροχή διοικητικής πληροφόρησης.
 • Δημιουργία και εφαρμογή Πλάνου Επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες των συστημάτων της ΚτΠ  ΜΑΕ (π.χ. για την εξυπηρέτηση αιτημάτων αλλαγής, help-desk).
 • Υπηρεσίες εξέλιξης/ανάπτυξης/βελτιστοποίησης/προσαρμογής των εφαρμογών της ΚτΠ ΜΑΕ.
 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων
 • Διαχείριση και έλεγχος αλλαγών και πρόσθετων απαιτήσεων (change management, bug tracking)  πληροφοριακών συστημάτων της ΚτΠ ΜΑΕ.
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ΚτΠ Μ.Α.Ε για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας.
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση υποχρεώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την  Διαχειριστική Αρχή αλλά και κάθε λοιπό εξωτερικό εποπτεύοντα φορέα ή/και συνεργάτη στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας.
 • Υποστήριξη στην οργάνωση της υλοποίησης των έργων, καθώς και σε ειδικότερα θέματα ηλεκτρονικής  διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων.
 • Υποστήριξη στην τεκμηρίωση, διαχείριση και ευρετηρίαση των αρχείων και πληροφοριακών δεδομένων  που παρακολουθεί και διαχειρίζεται η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΚτΠ ΜΑΕ.»
 • Υποστήριξη στην διαχείριση και διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης ή/και κάθε φορέα με τον οποίο συνεργάζεται στα πλαίσια διαχείρισης/εκτέλεσης έργων  που αφορούν Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας.
 • Γενική διοικητική υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο θα καθορίζει το  πλαίσιο εκτέλεσης καθηκόντων και τον τόπο παροχής έκαστης υποστηρικτικής διοικητικής παροχής σε  συνεργασία, εφόσον απαιτηθεί, με την αναθέτουσα αρχή.
 • Υποστήριξη στις Επιτροπές (Γνωμοδοτική, Ενστάσεων και Επαλήθευσης, Παρακολούθησης και  Παραλαβής Έργων) κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών τους, παρέχοντας υπηρεσίες γραμματειακής  κυρίως υποστήριξης.
 • Συνεχής επικοινωνία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου αλλά και τους αναδόχους των  έργων στα πλαίσια εκτέλεσης τους για κάθε θέμα ή πρόβλημα τυχόν προκύψει.
 • Υποστήριξη σε ειδικότερα θέματα διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης φυσικού και ηλεκτρονικού  αρχείου.
 • Σύνταξη διαφόρων επιστολών – εγγράφων που ενδέχεται να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της  οριστικοποίησης των Διοικητικών Ελέγχων.
 • Ενημέρωση – διαχείριση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων που διαχειρίζεται το Υπουργείο όποτε  αυτό κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.
 • Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων στα πλαίσια εκτέλεσης συμβάσεων.
 • Υποβολή περιοδικών και έκτακτων αναφορών.
Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: