Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Νέας γενιάς λιπάσματα ΩMEGA FERT από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ με νανοτεχνολογία ΝΗΕΤ
Νέας γενιάς λιπάσματα ΩMEGA FERT από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ με νανοτεχνολογία ΝΗΕΤ

Νέας γενιάς λιπάσματα ΩMEGA FERT από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ με νανοτεχνολογία ΝΗΕΤ


Αξιοποιούν την τεχνολογία των πλέον εξελιγµένων πολυµερών ανόργανων βιοδιεγερτών και έχουν αναπτυχθεί για να µεταβάλουν καθοριστικά τη συµπεριφορά των θρεπτικών στοιχείων στο σύστηµα εδάφος-φυτό.

Μέσω της νανοτεχνολογίας ΝHET, που ενσωµατώνουν σε κάθε κόκκο, αναστέλλουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και ελαχιστοποιούν τις απώλειες προς στο περιβάλλον. Αυξάνουν µε αυτό τον τρόπο τη διαθεσιµότητά τους για τα φυτά, µεγιστοποιούν την αποτελεσµατικότητα της λίπανσης και εξασφαλίζουν την παρατεταµένη θρεπτική επάρκεια της καλλιέργειας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η µοναδική ικανότητα των λιπασµάτων Ωmega® fert να τροφοδοτούν τα φυτά µε αφοµοιώσιµες µορφές θρεπτικών στοιχείων, βελτιώνει τη θρέψη της καλλιέργειας και συµβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων και στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

Τρόπος ∆ράσης

Τα Ωmega fert αποτρέπουν την αντίδραση των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσµατος µε τα συστατικά του εδάφους, τα προστατεύουν από την αδρανοποίηση και ελαχιστοποιούν τις απώλειες λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης, αυξάνοντας τη διαθεσιµότητά τους για τα φυτά.

Ο µηχανισµός δράσης τους οφείλεται στην ισχυρή ιονική εναλλακτική ικανότητα ( CEC = 650 meq/100gr) και στις χηλικές ιδιότητες της νανοτεχνολογίας NHET, που ενσωµατώνεται σε κάθε κόκκο.

Α. Προστασία και αύξηση της απορρόφησης του Φωσφόρου

Λόγω του ισχυρού αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου, ο νανοπολυµερής βιοδιεγέρτης προσροφά στην επιφάνειά του όλα τα εδαφικά κατιόντα (Ca, Mg, Fe, Al) που αντιδρούν µε τον Φώσφορο. Αναστέλλει µε αυτό τον τρόπο τον σχηµατισµό αδιάλυτων ενώσεων του Φωσφόρου και τον διατηρεί ελεύθερο και εύκολα αφοµοιώσιµο από την καλλιέργεια, για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Β.Αύξηση της απορρόφησης των βασικών κατιόντων και του Αζώτου (Κ, Ca, Mg, ΝΗ4 )

Πέραν όµως από την προσρόφηση των κατιόντων που υπάρχουν στο έδαφος, η τεχνολογία των Ωmegafert λειτουργεί και ως «συλλέκτης» όλων των θετικά φορτισµένων θρεπτικών στοιχείων που προστίθενται στην καλλιέργεια .

Συλλέγει το Κάλιο, το Μαγνήσιο και το Ασβέστιο του λιπάσµατος, προφυλάσσοντας τα από την έκπλυση στα αµµώδη και την ισχυρή δέσµευση στα αργιλώδη εδάφη και παράλληλα, δηµιουργεί δεσµούς µε το Αµµωνιακό Άζωτο (ΝΗ4), παρεµποδίζοντας τη µετατροπή του σε ελεύθερη Αµµωνία που προκαλεί απώλειες Αζώτου σε περιόδους ξηρασίας.

Γ. Προστασία και αύξηση της απορρόφησης των Ιχνοστοιχείων

Τα Ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, B, Mn, Cu) προστατεύονται, τόσο µέσω της ιοντικής απορρόφησης στην επιφάνεια του νανοπολυµερούς, κυρίως όµως µέσω των ισχυρών χηλικοποιητικών ιδιοτήτων του. Σχηµατίζοντας σταθερά σύµπλοκα µε τα Ιχνοστοιχεία, αποτρέπουν την οξείδωση, την αναγωγή και την κατακρήµνισή τους στο έδαφος και τα διατηρούν ενεργά διασφαλίζοντας την επαρκή τροφοδοσία της καλλιέργειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου της.

∆. Αύξηση της Ρίζας και της απορρόφησης του Νερού

Η ύπαρξη υγρασίας-νερού στο έδαφος είναι καθοριστικής σηµασίας για τη θρέψη των φυτών. Τα θρεπτικά στοιχεία διακινούνται, µέσου του νερού προς τις ρίζες των φυτών, ενώ και η ίδια η ρίζα αναπτύσσεται πάντα προς τα σηµεία του εδάφους που υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα υγρασίας. Λόγω του υδρόφιλου χαρακτήρα της, ο νανοπολυµερής βιοδιεγέρτης, µαζί µε τα θρεπτικά στοιχεία, προσροφά στην επιφάνεια της και µόρια εδαφικού νερού, αυξάνοντας τη συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον του ριζικού συστήµατος.

Η συνύπαρξη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων στο ίδιο σηµείο του εδάφους, διεγείρει την ανάπτυξη της ρίζας προς την κατεύθυνση των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνει την πρόσληψή τους από την καλλιέργεια.

Ταυτόχρονα, η αυξηµένη απορρόφηση του Φωσφόρου προάγει την ανάπτυξη ισχυρού και πλούσιου ριζικού συστήµατος. Τα φυτά εκµεταλλεύονται µεγαλύτερο όγκο εδάφους, απορροφούν µεγαλύτερες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και νερού και επιτυγχάνουν υψηλότερη παραγωγή και ποιοτικότερα προϊόντα.

Ε. Αξιοποίηση των δεσµευµένων στο έδαφος θρεπτικών στοιχείων

Η υψηλή εναλλακτική ικανότητας του βιοδιεγέρτη, του δίνει την ικανότητα να λειτουργεί ως συλλέκτης κατιόντων για όλα θετικά φορτισµένα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. Το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων που προϋπήρχαν στο έδαφος αλλά είχαν δεσµευτεί ισχυρά από αυτό και δεν ήταν διαθέσιµα στα φυτά, προσροφώνται στην επιφάνεια του βιοδιεγέρτη, απελευθερώνονται από την ισχυρή δέσµευση στο έδαφος και αποδίδονται σταδιακά στην καλλιέργεια, δηµιουργώντας ένα πλεόνασµα θρεπτικών στοιχείων στη ριζόσφαιρα των φυτών, µεγαλύτερο της ποσότητας που εφαρµόζεται µε το λίπασµα.

∆ίνεται µε αυτό τον τρόπο η δυνατότητα στα φυτά, πέραν του λιπάσµατος, να αξιοποιούν τα ακινητοποιηµένα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, καθώς και υπολειµµατικά στοιχεία προηγούµενων λιπάνσεων, βελτιώνοντας τη θρέψη της καλλιέργειας και αυξάνοντας τις αποδόσεις.

ΤΜΗΜΑ MARKETING ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ


Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: