Αγροτικά Νέα,ειδήσεις,ΟΠΕΚΕΠΕ,ΕΛΓΑ,,γεωργία,κτηνοτροφία,επιδοτήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Στον αέρα η προδημοσίευση της Απονιτροποίησης και οι νέες περιοχές εφαρμογής
Στον αέρα η προδημοσίευση της Απονιτροποίησης και οι νέες περιοχές εφαρμογής

Στον αέρα η προδημοσίευση της Απονιτροποίησης και οι νέες περιοχές εφαρμογής


Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2021 – εαρινές καλλιέργειες 2022) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία: α) κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στη δράση 10.1.04 (Απονιτροποίηση) ή κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ολόκληρο το κείμενο της προδημοσίευσης διαθέσιμο εδώ

Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς και στις ακόλουθες 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων: 1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών 2. Υγρότοποι Αμβρακικού 3. Εθνικό Πάρκο Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 4. Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού 5. Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός 6. Δέλτα Νέστου 7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη. Στο Παράρτημα Ι φαίνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις περιοχές παρέμβασης. Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων ως προς την περιοχή παρέμβασης θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2021.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση και στις δύο Προσκλήσεις της Δράσης για διαφορετικά αγροτεμάχια με εξαίρεση το συνδυασμό ειδικών δεσμεύσεων αμειψισποράς (Δράση Β) – αγρανάπαυσης (Δράση Α), καθώς και αγρανάπαυσης (Δράση Α) – ζώνη ανάσχεσης (Δράση Δ). Για την περίπτωση των μη επιτρεπόμενων συνδυασμών, ο αιτών πρέπει να επιλέξει μια από τις δύο ειδικές δεσμεύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων που θέλει να εντάξει στη δράση.

Τα πριμ ανά δράση:

Αγρανάπαυση

Οι δικαιούχοι πρέπει να θέτουν ετησίως σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης, ποσοστό το οποίο δύναται να αυξηθεί έως 50% (χωρίς επιπλέον ενίσχυση). Εάν η δέσµευση της αγρανάπαυσης εφαρµοστεί σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 8%, ο δικαιούχος θα υποχρεούται να εγκαταστήσει στα αγροτεµάχια αυτά, φυτά εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειµερινά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή και µείγµατα αυτών). Το ύψος της ενίσχυσης ποικίλει ανάλογα µε την Περιφέρεια και θα κυµανθεί: Καλαµπόκι: 43,5 έως 53,4 ευρώ, Ζαχαρότευτλα: 50,2 έως 60 ευρώ, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά: 60 ευρώ, Βαµβάκι: 60 ευρώ.

Aµειψισπορά

Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να θέτουν ετησίως σε αµειψισπορά έκταση, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης αρδεύσιµης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί µέχρι και στο 90% (χωρίς επιπλέον ενίσχυση). Το ύψος ενίσχυσης ανά στρέµµα θα ποικίλει ανάλογα µε την Περιφέρεια και θα οριστεί ως εξής: Αραβόσιτος 43,5 ευρώ έως 53,4 ευρώ το στρέμμα, Ζαχαρότευτλα: 35,8 έως 46,5 ευρώ, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60 ευρώ, Βαµβάκι 51,5 έως 60 ευρώ, Ηλίανθος 31,6 έως 32,2 ευρώ.

Ζώνη Ανάσχεσης

Οι δικαιούχοι θα αναλάβουν να εφαρµόσουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων, κατά µέσο όρο, στα ενταγµένα στη δέσµευση αγροτεµάχια που εφάπτονται µε επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, λίµνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.). Η δέσµευση θα αφορά τις εξής καλλιέργειες: Χειµερινά σιτηρά, καλαµπόκι, ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, φρέσκα λαχανικά, βαµβάκι και ηλίανθο.

Χλωρά λίπανση

Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες οι δεσµεύσεις αφορούν τη χλωρά λίπανση. Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν:

Να εφαρµόζουν χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγµένης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί (χωρίς επιπλέον ενίσχυση).

Να πραγµατοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις για το σύνολο των αγροτεµαχίων της ενταγµένης στη δέσµευση εκµετάλλευσης, οι οποίες περιλαµβάνουν αναλύσεις εδάφους και αρδευτικού νερού.

Να διαθέτουν ετήσιο «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εισροών» (Σ∆Ε) για το σύνολο της ενταγµένης εκµετάλλευσης.

Η ενίσχυση ανά στρέµµα θα οριστεί ως εξής: Εσπεριδοειδή 27,2 ευρώ, ελιά 45,2 ευρώ, ροδακινιά -νεκταρινιά- βερικοκιά 31,7 ευρώ, µηλιά-αχλαδιά 18,8 ευρώ.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: